نمایشگاه ها


شهر پیدا بود
مرغآبان
نیست
برهوت
همچون آینه
اتودها
روزن
خود-فرم
برچیده
جسته گریخته
نمایشگاه نقاشی شمیسا وپریسا طاهر خانی