جسته گریخته


جسته گریخته 15 آذر 1392

 

نمایشگاه عکاسی

مریم اسکوئی | آبنوس البرزی | مهتاب علیزاده | مریم نیازاده

گالری فرامرزی

پانزده تا بیست و هفت آذر نود و دو

عکاسان این نمایشگاه هر یک آثار به نمایش درآمده و درنیامده زیادی دارند، اما در اینجا با انتخابی آزاد از آرشیوشان گاه دیجیتال و گاه آنالوگ، به این مجموعه عکس ها رسیده اند. در نگاه اول شاید جسته گریخته به نظر برسد اما این یک عنوان انحرافی است بیشتر "جسته" و "گریخته" است تا جسته گریخته ... از جا جستن برای ثبت چیزی که ممکن است لحظه دیگر نباشد یا گریختن به ابهامی که کارگردانی شده و تصنعی نیست، بر خلاف جریان شنا کردن شاید یکی از راه های دیده شدن باشد، اما دویدن بجای شنا کردن مسلما انتخابهای متفاوتی پیش رو قرار می نهد و نتایج مختلفی نیز به دست می دهد ...

 

گشایش: جمعه پانزده آذر 92 - ساعت 4 - 9 عصر

بازدید روزهای عادی : 4-8 عصر