برچیده


برچیده 29 آذر 1392

برچیده

 نمایشگاه گروهی نقاشی

لیلا نصیری /مریم عرفانی /بهار ماهوتی پور

تضاد نهفته در آن خودِ اثر است در تقابل ذهن با عمل.از بینهایت ذهن بر می چینی(برمی داری)ودر چهار چوب اثر ازنو

بر می چینی (قرارمی دهی)و این سخت ترین مرحلهء خلق است ،و اکنون به کناری ایستاده و زندگی دو باره اثر را در جهان ذهن  ما نظاره می کندو تداومش را آرزو/

خط،رنگ ،کلاژ......سخت افزار کارند ونرم افزارش را ما با خود به خانه می آوریم.

انتخاب این سه خود برچیدنی بود از جانب ماو نهادنی بود بر دیواره های گالری .