خود-فرم


خود-فرم 20 دی 1392

خود فرم

نمایشگاه نقاشی

پویا چپردار

تصویرهرچه مینی مال تر ، رازگونه تر وشوق خوانش -هدیه ایست برای بیننده.

نمادیاآبستره،زبان حال هنرمندند. پرسه درمرزواقعیت باتجریدومعلق بودن میان حس وفرم پیوسته جذاب بوده وهست.

نمادهای آشنا درک راساده ترمینمایندواستحاله فرم، بده بستانیست پویاباسایرعناصربصری.استلیزه کردن راه آسانترنیست ،تناسب رااکثرا واژگونه وبی تناسبی را،تناسب می بخشد.بازی بافرم نمادخویش رامی آفریندوکشمکش ازهمین لحظه خلق میشود.

چالش میان نمادهاآوردگاهی است برای تعادل بخشیدن درون

علی فرامرزی