اتودها


اتودها 09 اسفند 1392

گالری فرامرزی

نمایشگاه گروهی اتودها

لیلا نصیری /النا حیدری/سارا خلیلی/عسل پاشا/فائقه عطار زاده/پویا چپردار/

شیرین آجوری/نازک میر خانی/آوید صالح راستین

اینکه هنرمندان پیوسته نتیجه نهائی رادرمعرض قضاوت قرار میدهندخودعاملی است که کنجکاوی مخاطبین رادرخصوص روندشکل گیری اثرباعث میشود.شایدازهمین منظراست که ماتااین حدکنجکاودیدن پشت صحنه هائیم وبرای هنرمندهم چندان راحت نیست چراکه  زندگی خصوصی هنرمند است باپروسه خلق اثر.درحقیقت روکردن دست خوداست برای دیگران ،اما هنگامیکه اتفاق می افتدصمیمیتی راشکل میدهدکه بیش ازهمه مخاطب ازآن منتفع میگردد.

همه این ها بکنار،این واقعیت رانیزنمایان می نمایدکه چگونه آثارهنری اکثراازایده هائی به نسبت ساده وخام به بارمینشینند ودراین میان تلاش پرافت وخیزوهیجان برانگیزهنرمنداست که نورسیده رابه برومندی میرساند.

این 9تن اینک باصداقت دست خودرادربرابرماگشوده اندتامانیزدرروندبه بارنشستن نتیجه نهائی باآنان همگام گردیم.

علی فرامرزی