برهوت


برهوت 04 مهر 1393

(برهوت درگالری فرامرزی)

مارکو گریگوریان/ایران درودی/پرویز کلانتری/جلال شباهنگی/علی فرامرزی/مصطفی دشتی

4 مهرالی 24

 

برهوتی است درکمین نشسته تاآنچه راباقی است ازحیات انسانی دررباید. خسبیده برکناره های هرآبادی وخف کرده بردورادورهرباغ وزراعتی.تارانده شدگان می شناسند ش ،آرام است وصبور -  ولی پی گیر.

سال هائی به اندازه عمق تاریخ- اهالی این خطه راه مبارزه باآنرامیدانستند ،آنان نیزصبوربودندوپی گیر ،بااسلحه ای به اندازه یک بیل وکلنگ.راه آوردن پادزهرش رابه مددهوش ذاتی ونیروی زندگی دریافته بودند، ازفرسنگها ی دورباهدایتی ازلایه های زیرین زمین آب راوآبادانی رابه سطح می آوردندوپنجه درپنجه کویردرانداخته وآبادانی پیشه کرده بودند، به یک باره اسلحه برزمین نهادندوتسلیم.

عمیق چاه هاچاره سازنشدوسدهاهم،ازقضاسرکه انگبین صفرافزود و برهوت هم چنان به پیش می تازد.

هنرمندان این سرزمین چون بسیارمسائل خطرش راازپیش دریافته بودندوهریک باابزارخویش هشدارمیدادند. اینک گروهی ازنقاشان که عمری رادر به تصویرکشیدن این برهوت طی کرده اندگردهم آمده اندتایک باردیگریادآوری کنندگفته هایشان را.والبته این تعدادهمه آنان نیستند.