نیست


نیست 30 آبان 1393

نمایشگاه نقاشی (نیست)

علی اکبر صادقی /علی فرامرزی/حسین ماهر

30 ابان الی 20 آذر

چیزی که می‌باید می‌بود:

نیست، چه درسیب‌های خوش‌ساخت و پررنگ‌ولعاب "علی‌اکبر صادقی" که در حصارمیله‌ها به بند آمده‌اند و یا ماسک صورت‌های "حسین ماهر" که در پس و پشت خود چیزی را پنهان کرده‌اند برای ننمودن حقیقت و چه غول شهرهای بی‌منطق "علی فرامرزی" که جائی برای انسان ماندن نگذاشته‌اند، هرسه یک چیز را می‌نمایانند، چیزی که می‌باید باشد، اما- نیست.

گوئی هریک ازنقطه‌ای برگرد شهرگردیده‌اند چون شیخ، درجستجوی آرزوئی، شاید که شاهدی باشند بر هست انسان.گوئی چون او حسرت به دل، بر یافتن نیست رضایت داده‌اند.

جغرافیای هنرمند اینجائی سوالی بزرگ را برسر راه او نهاده است. هرروز، به هرکجای منطقه می‌نگرد، چیزی نیست، گوئی حفره‌ای بازشده چون سیاه چاله، مدام در خود فرو می‌بلعد هست را، و بر جای می‌گذارد، نیست