مرغآبان


مرغآبان 15 اسفند 1393

مرغآبان

نمایش گلیم های مرغابی کردستان

مرغابی در نماد شناسی دست باقته های ایران در مقام پاسبان آب مطرح بوده و جلوهء قابل توجهی بر روی گلیم های کردی داشته است و این اقلیم بهترین امکان رابرای بررسی این نماد زیست بومی وتاثیر آن بر هنر صناعی ایران فراهم

می آورد.

این نقش مایه که اکنون و به خاطر شرایط اقلیمی و کم آبی کشور مورد توجه و تمرکز این کشور مورد توجه وتمرکز

این نمایشگاه قرار می گیرد، به واسطه ی بداهه پردازی گلیم کردی بازه ای متفاوت و خلاقانه از اشکال را تجربه می کند

ودر هر اثر به گونه ایی متفاوت نمایش داده می شود.

دراین نمایشگاه مجموع 15تخته گلیم از مناطق مختلف کردستان ارائه خواهد شد

گردآورنده سامان خدایاری فرد