شهر پیدا بود


شهر پیدا بود 04 اردیبهشت 1394

نمایشگاه عکس 

سعید دهقانی

تصویر پر هیاهوی تهران امروز، تناسبی با پیشینة روستایی آن ندارد؛ گسستی ژرف با دیرینه ای نچندان دور. در انبوه حجم ها، رنگ ها و اشکال شهر، گم شده و سرگردان به دنبال درنگی می گردم. میخواهم شهرم را ساده و صمیمی، عاری از پیچیدگی ها و سردرگمی هایش در گستره ای آرام و سیال به تماشا بنشینم. اما این آرزویی بیش نیست... شاید بتوانم آن را در قاب عکس ترسیم کنم! حسی ساده نسبت به شهری پیچیده، مرا کشاند به سمتی که تهران را همچون بوم سپید نقاشی بیانگارم، که هر کسی بر آن نقطه ای، خطی، سطحی و رنگی نهاده. زشت یا زیبا، هرچه هست تهران اینگونه ترسیم شده. چنین نگاهی به شهر تهران مرا بر آن داشت تا با شیوه ای متفاوت به دنبال انتقال مفاهیم ذهنی خویش در قالب عکس برآیم. حاصل این دغدغة ذهنی مجموعة عکس « شهر پیدا بود » گردید.