روزنامه ابتکار:برهوت(گالری فرامرزی


روزنامه ابتکار:برهوت(گالری فرامرزی

روزنامه ابتکار

برهوت

 گفت و گو با علي فرامرزي به مناسبت برگزاري نمايشگاه نقاشي برهوت

 کم آبي در آثار نقاشان ايراني

گروه ادب و هنر- علي فرامرزي نقاش،منتقد و گالري داري است که درعرصه تجسمي ايران طي ساليان طولاني، پيوسته حضوري فعال داشته است. او توانسته با برگزاري نمايشگاه‌هاي متعدد دايره فعاليت خودرا تا بيرون مرزهاي ايران گسترش دهد، دو سال پيش سخنراني او در دانشگاه استنفورد آمريکا درخصوص نقاشي معاصر ايران و نقش زنان درآن انعکاسي گسترده در رسانه‌هاي داخلي وخارجي داشت،با او به خاطر برگزاري نمايشگاهي باعنوان «برهوت» درگالري فرامرزي به گفتگونشستيم:

چه نقاشاني دراين نمايشگاه شرکت دارند؟

مارکوگريگوريان،ايران درودي،پرويزکلانتري،جلال شباهنگي،علي فرامرزي،مصطفي دشتي

آيا اين همه هنرمنداني هستندکه تاکنون به اين سوژه پرداخته اند؟

خير،هنرمندان بيشتري کويرراموضوع آثارشان قرارداده اند ولي مامتاسفانه نتوانستيم همه آن آثار راجمع آوري کنيم.

انگيزه برگزاري اين نمايشگاه ازکجا پيداشد؟

خشک سالي وکم آبي موضوعي بود که اين ايده را باعث شد.

چه رابطه اي بين کوير و خشک سالي وجود دارد؟

کويربه نوعي درايران تبديل به سمبلي ازخشک سالي وبي بروباري است.

چرا برهوت؟

درجايي که آب نباشد وحرکت شنهاي روان هرروزبيشترازقبل به آبادي ها، کشاورزي، باغات وهستي مردم حمله نمايد وآنان را مجبوربه کوچ‌هاي دسته جمعي يا خانواري ازديار خود کند چه چيزي جزبرهوت برجاي ميماند و يا مانده است؟ شما تاکنون به منظره برجاي مانده ازروستاهاي متروکي که شنهاي روان آنها رابه بيغوله تبديل کرده اند نگاه کرده ايد!؟ چه نامي جز«برهوت » برآن ميتوان نهاد!؟نقاشي که يک قطره آب رادريک محيط خشک وبي بروبار ميکشد(ايران درودي) آياپيش بيني شرايط امروز رانمي کرده؟

چه شده که نقاشاني ازسالهاي قبل به اين سوژه پرداخته اند؟

محيط وطبيعت اطراف هنرمندازسوژه‌هاي مشغول کننده اوپيوسته بوده وهست که اوج اين نگاه دردوره امپرسيونيست‌ها دراروپا اتفاق افتاده، طبيعتا نقاش ايراني وقتي به محيط اطراف خود مينگريسته، بيابان‌هاي بي انتها، يکي ازچشم اندازهايش بوده واوکوشش کرده که آنرا به نماياند.بي جهت نيست که نقاشان ايراني از50سال پيش تاکنون هم چنان آنراگوش زدميکنند.

استاد ممکن است تاريخ نمايشگاه وآدرسش راهم بگوئيد؟

از4 تا24 مهرماه به آدرس:ميدان ونک خيابان ونک کوچه ارم پلاک 6 برگزار ميگردد.

برگزاري اين نمايش هم زمان باخشکي وکم شدن آب سدهاي اطراف تهران اتفاقي است!؟

ازيک ماه پيش مامشغول تدارک اين نمايشگاه بوديم،کاملا قابل پيش بيني بود

http://ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=30818#137647

  نسخه شماره 5966 - 1393/06/30 - يکشنبه 30 شهريورماه 1393