وضعیت انجمن نقاشان ایران(مصاحبه روزنامه ابتکار با علی فرامرزی)


وضعیت انجمن نقاشان ایران(مصاحبه روزنامه ابتکار  با علی فرامرزی)

(http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=125226